Säännöt

URHEILUSUKELLUSSEURA JYVÄSKYLÄN DELFIINIT RY:N SÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Delfiinit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Yhdistys on perustettu 13.4.1976 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran virallinen kieli on suomi.


2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on jäsentensä urheilusukellustaidon ja -tekniikan sekä vedenalaisten urheilulajien ja muiden vastaavien toimintamuotojen kehittäminen, pelastus- ja etsintäpalvelutoiminnan edistäminen, uima- ja hengenpelastustaitojen kohottaminen sekä terveiden elämäntapojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen sukelluskoulutusta, -harjoituksia ja ja -retkiä, näyttelyitä, näytöksiä, kilpailuja, valistus- ja tiedotustapahtumia sekä levittää ja tarvittaessa julkaisee sukellusaiheisia julkaisuja sekä osallistuu pelastus- ja etsintäpalvelutoimintaan viranomaisten apuna. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

.

3. Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä yksityinen, 15 vuotta täyttänyt, seuran hallituksen yksimielisesti hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu täydellisesti noudattamaan seuran sekä Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Nuorisojäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä ottaa 8-15- vuotiaita henkilöitä sekä lapsijäseniksi alle 8-vuotiaita henkilöitä, mutta nuoriso- ja lapsijäsenillä ei ole äänioikeutta.

Seuralla voi olla kannattavia jäseniä, jotka voivat olla fyysisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa seuran jäsenyydestä mikäli hän laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa tai muuten toimii seuraa vahingoittavalla tavalla.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään seuran syyskokouksessa kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa liittymis- ja jäsenmaksua. Nuorisojäsen maksaa liittymis- ja jäsenmaksuina puolet varsinaisten jäsen liittymis- ja jäsenmaksuista. Lapsijäsen ei maksa liittymis- ja jäsenmaksua.


6. Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla on erovuorossa kolme syyskokouksessa vähiten ääniä saanutta jäsentä. Seuraavissa syyskokouksissa valitaan hallituksen jäsenet kulloinkin erovuoroisten tilalle.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä sekä lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.


7. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


9. Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.


10. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle.


11. Varsinaiset kokoukset

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo -ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, jolloin sääntöjen muutetussa muodossaan on oltava kokouskutsun liitteenä, tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Säännöt hyväksytty seuran kevätkokouksessa ja syyskokouksessa sekä ilmoitettu yhdistysrekisteriin.